OFERTA

ROBOTY DROGOWE

Oferujemy szeroki zakres robót drogowych, obejmujący budowę, przebudowę i remonty dróg, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych. Dopełnieniem oferty są usługi zabezpieczenia ruchu drogowego i utrzymania czystości w obrębie dróg.


Zakres robót drogowych:

 • niwelacja terenu
 • podbudowy żwirowe, tłuczniowe, betonowe
 • umocnienia wiaduktów, mostów, skarp, rowów
 • układanie geosyntetyków i koszy gabionowych
 • odwodnienia liniowe, drenaże, przepusty
 • kanalizacje burzowe i opadowe
 • układanie krawężników drogowych
 • układanie kostki brukowej, betonowej i naturalnej
 • budowa ścieżek rowerowych i rekreacyjnych
 • wykonywanie nawierzchni z mas bitumicznych
 • oznakowanie pionowe i poziome dróg
 • przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej
 • wykonanie elementów architektury estetycznej

Zabezpieczenie ruchu drogowego:

 • oznakowanie poziome 
 • oznakowanie pionowe
 • sygnalizacja świetlna

Usługi przemysłowe utrzymania dróg:

 • utrzymywanie w czystości ulic, parkingów, chodników
 • koszenie terenów zieleni w obrębie dróg, pasów zieleni, itd.